Amok eMateriaalit

Käsitteet

Mitä tarkoittavat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus?

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen. Turvallisuus voi olla luonteeltaan psyykkistä, fyysistä, sosiaalista,  ja oikeudellista - tai kaikkia niitä yhtä aika. Omakohtaisen kokemuksen näkökulmasta turvallisuus voi olla subjektiivinen tai objektiivinen. Objektiivinen turvallisuus tarkoittaa uhkaamattomuutta tai keinoja uhkan torjumiseksi. Subjektiivinen turvallisuus taas on yksilön tai yhteisön kokemaa turvallisuutta.

Mitä tarkoittavat pedagoginen turvallisuus ja pedagogisesti turvallinen? Pedagogisesti turvallinen oppimisympäristö yläkäsitteenä tarkoittaa opetuksen toteuttamiseen liittyviä turvallisuusratkaisuja. Mainittuja ratkaisuja tarkastellaan usein fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmasta. Pedagogista turvallisuutta voidaan käsitellä myös omana käsitteenä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden rinnalla. Silloin keskitytään pedagogisen turvallisuuden mikrotason tarkasteluun kuten didaktiseen hienosäätöön, optimaalisten menetelmien valintaan ja erityisen tuen saatavuuteen. Turvallisuusasioiden tarkastelussa keskeiseksi nostettavat asiat saattavat varioida ammattiala- ja koulutusastekohtaistesti. 

Fyysinen turvallisuus käsittää fyysisesti turvallista toimintaympäristöä ja työvälineitä. Osana fyysistä turvallisuutta huomioidaan myös väkivallan uhka. Opetushenkilöstön työssä keskeistä fyysisessä turvallisuudessa on riskien havaitseminen, arviointi ja ennakointi. Turvallisuusasioissa henkilökunnan työtä ohjaavat erilaiset suunnitelmat ja ohjeet.

Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemisen, voimavarojen tukemisen sekä työrauhan vahvistamisen toimintamallit kuuluvat psyykkiseen turvallisuuteen. Opetushenkilöstön keskeisenä tehtävänä psyykkisen turvallisuuden takaamisessa on haasteellisen käyttäytymisen ja uhkaavien tilanteiden ennaltaehkäisy. Organisaatiossa on erikseen koulutettuja henkilöitä kriisitilanteita varten, mikäli sellaisia syntyy.

Sosiaalinen turvallisuus käsittää turvallisuuden edistämistä yhteisöllisen toimintakulttuurin kautta. Tähän kuuluvat osallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Sosiaalisesti turvallista toimintaympäristöä edistävät ohjausta ja opiskelijahuoltoa varten laaditut toimintamallit.

Psyykkinen turvallisuus rakentuu jatkuvuuden, ennustettavuuden ja luottamuksen kokemukselle, jota edistävät selkeät ja läpinäkyvät toimintaperiaatteet. Niihin kuuluvat rutiinit, rakenteet ja yhteiset tavoitteet sekä tietynasteinen tuttuus ja pysyvyys niin ympäristön kuin ihmisten osalta. Psyykkisesti turvallisessa ympäristössä yksilöllä on kokemus siitä, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Tarvittaessa hän saa apua ja tukea omien tavoitteidensa toteuttamiseen. 

Psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ympäristö rakentuvat avoimessa vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksella on avainasema seksuaalisen häirinnän, syrjäytymisen, radikalisoitumisen, verkossa tapahtuvan kiusaamisen ja muiden ei-toivottujen ilmiöiden ennaltaehkäisyssä.

Ajantasaista tietoa turvallisuudesta:

Osaamisen kehittämisen tehtävä: Mitä tarkoittavat fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen turvallisuus? Kerro käytännön esimerkkejä oman alasi opetuksen näkökulmasta.