Amok eMateriaalit

Turvallinen arki

Mitä turvallisuuteen liittyviä vastuita ja velvollisuuksia sinulle opettajana kuuluu?

Opettajan tulee ymmärtää varautumisen merkitys omassa työssään. Opettajan tulee ottaa huomioon myös opiskelijan näkökulma ja se, miten omalla puutteellisella tai virheellisellä toiminnallaan voi aiheuttaa vakaviakin vaaratilanteita.

Perehdy koulumaailman arkeen alla olevien videoiden avulla. Koska videoiden käsikirjoittamiseen osallisuivat turvallisuusalan opiskelijat, opiskelijanäkökulma on vahvasti esillä. Videoista löytyy uusia näkökulmia myös  opetustyötä tekeville. 

Kiusaaminen

Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille oppilaitoksessa työskenteleville. Sosiaalinen turvallisuus mahdollistaa nuoren sosiaalisen kehittymisen turvallisesti kussakin sosiaalistumisen vaiheessa.

Katso video Kiusaaminen http://youtu.be/8wE4uVNHK9E

Osaamisen kehittämisen tehtävä: Tarkastele opettajan, opiskelijan sekä muiden osallisten toimintaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. 

Sairaskohtaus

Oppimisympäristön ja oppimistehtävien täytyy olla turvallisia. Opettajan täytyy seurata opiskelijoiden turvallisuutta opetuksen aikana.

Katso video Sairauskohtaus http://youtu.be/C0sVmn7Shto

Osaamisen kehittämisen tehtävä: Tarkastele opettajan, opiskelijan sekä muiden osallisten toimintaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. 

Tulipalo

Rakennuksista poistumisharjoitukset kuuluvat oppilaitoksen arkeen. Joskus vaaratilanne edellyttää omakohtaista havainnointia ja reagointia. Reagointiajan kuluttua ihminen tekee päätöksen alkusammutuksesta tai poistumisesta rakennuksesta. Ihmisen havainnointiin vaikuttavat mm. fyysiset ominaisuudet (ikä, kuulo-, näkö-, hajuaisti), tekniikka (esim. palovaroittimet/ilmaisimet) ja ympäristötekijät. Ihmisen reagointiin vaikuttaa myös kokemus - onko henkilö ollut aikaisemmin vastaavassa tilanteessa? Onko vastaavasta tilanteesta järjestetty koulutusta? Ihmisen siirtymiseen vaikuttavat fyysiset ominaisuudet ja kognitiivinen kartta eli onko rakennus tuttu. Myös henkilön tiedoilla, taidoilla, koulutuksella ja aikaisemmalla harjoittelulla on vaikutusta.

Katso video Tulipalo http://youtu.be/kysAtI03Wig

Osaamisen kehittämisen tehtävä: Tarkastele opettajan, opiskelijan sekä muiden osallisten toimintaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. 

Uhkatekijä

Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa oppilaitosyhteisön toimintakulttuuria. Se tulee ottaa huomioon oppilaitoksen kaikessa toiminnassa varhaisen puuttumisen mallia käyttäen.
Yksittäinen psyykkinen uhkatekijä voi muuttua helposti koko oppilaitosyhteisöä fyysisesti vaarantavaksi turvallisuusriskiksi. Opettaja on avainasemassa havaintojen tekemisessä ja tilanteeseen puuttumisessa.

Katso video Uhkatekijä http://youtu.be/TEnnvqxUMCk

Osaamisen kehittämisen tehtävä: Tarkastele opettajan, opiskelijan sekä muiden osallisten toimintaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. 

Tietoturva ja tietosuoja

Tietoturva liittyy tiedon luottamuksellisuuteen, koskemattomuuteen ja säilyttämiseen. Tietosuoja liittyy yksilön oikeuksiin häntä koskeviin tietoihin liittyen. Oppilaitoksissa käytetään tietoja, joiden käsittelyssä vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta. On huolehdittava siitä, että ne, jotka tietoja tarvitsevat ja joilla on oikeus saada asianmukaiset tiedot, myös saavat ne sujuvasti. Toisaalta on huolehdittava siitä, että asiattomat eivät pääse tietoihin käsiksi. On harkittava esimerkiksi, milloin henkilötunnuksen käyttö on tarpeellinen.

Katso video Tietoturva http://www.youtube.com/watch?v=lV56HIQqxp8

Osaamisen kehittämisen tehtävä: Tarkastele opettajan, opiskelijan sekä muiden osallisten toimintaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta.  

 

Lisätietoja tietosuojasta:

OAMK ohje tietoaineistojen käsittelystä (Linkit tarkistettu 10.5.2021)