Amok eMateriaalit

Osaamisperusteisuus on monitahoinen koulutuksen toteutukseen liittyvä toimintamalli. Keskeistä siinä on osaamisen itsearviointi, kehittäminen ja osoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

 Nykymuotoisen osaamisperustaisuuden piirteitä tutkimusten mukaan ovat (Alaniska, Keurulainen & Tauriainen 2019; Wesselink ym. 2017):

Osaamisen osoittamisen tapoja osaamisperusteisessa koulutuksessa. 

Aihetta käsitteleviä tutkimuksia ja julkaisuja

Alaniska, H., Keurulainen, H. & Tauriainen, T-M. (toim.) 2019. Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. Hakupäivä 29.4.2021. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-176-0.

Alaniska, H. & Tauriainen, T-M. 2019. Onpa huomenna -tarina ja sanasto osaamisperustaisesta korkeakoulupolusta. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. Hakupäivä 29.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424201.

Brauer Sanna, Lapin yliopisto 2019: Digital Open Badge-Driven Learning - Competence-based Professional Development for Vocational Teachers

Granlund Johanna, Lapin yliopisto 2019: Osaamisperusteisesta koulutuksesta valmiuksia opettajan työhön: Oulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistuneiden näkökulmia 

Kepanen Pirkko, Lapin yliopisto 2018: ”Ymmärsin olevani jonkin täysin uuden opiskelutavan edessä’ Narratiivinen tutkimus polusta ammatilliseksi erityisopettajaksi osaamisperusteisessa koulutuksessa” 

Kilja Päivi, Jyväskylän yliopisto 2018: Opintojen henkilökohtaistaminen aikuisoppijoiden kokemana : Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus näyttötutkintomestarikoulutuksen kontekstissa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/57742/978-951-39-7406-0_vaitos04052018%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pihlaja Jenni-Sofia, Oulun yliopisto 2018: Kasvatustieteellisen osaamisen merkitys ammatillisissa opettajaopinnoissa opiskelijan kokemana http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201902191219.pdf

Rusanen Tiina, Oulun yliopisto 2017: Ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien kokemuksia osaamisperusteisten opintojen aloittamisesta http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201709062825.pdf

Tauriainen Tiia-Mariia, Oulun yliopisto 2018: “Positiivinen kokemus, vaikka se siinä alussa harmaita hiuksia aiheuttiki” Ammatillisten opettajien kokemuksia osaamisperusteisesta koulutuksesta http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201804071448.pdf

 Uasjournal teemanumero osaamisperusteisuudesta 1/2019

Wesselink, R., Biemans, H., Gulikers, J., & Mulder, M. 2017. Models and Principles for Designing Competence-based Curricula, Teaching, Learning and Assessment. Teoksessa M. Mulder (toim.), Competence-based Vocational and Professional Education: Bridging the Worlds of Work and Education. (533–553). Switzerland: Springer Verlag.


Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2019:3. Viitattu 7.6.2019 https://www.oph.fi/download/196130_osaaminen_2035.pdf 

Osaamisen aika


Osaamisperusteisuus muuttaa ammatillista koulutusta. Videossa ECVET - osaaminen näkyväksi! opettajakorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen opettajat tuovat esille osaamisperusteisuuden näkökulmia.

Katso video: ECVET - osaaminen näkyväksi! Videon osoite https://youtu.be/9MJmGAWxqyk 


Osaamisperusteisuus on nykyään pedagogisen toiminnan lähtökohta. Osaamisperusteisuudessa siirrytään oppiainekeskeisyydestä aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä opiskelijan yksilölliseen etenemiseen. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaan edetään ja jota täydennetään kun osaamista on kertynyt. 

Katso video: Osaamisperusteisuus | Competence Based Learning Videon osoite on: https://youtu.be/9m3eGWpVM-c 


Osaamisperusteisessa opetuksessa opiskelijan aiempi osaaminen arvioidaan, tunnistetaan ja tunnustetaan. Opiskelija on keskeisessä roolissa oman osaamisen arvioijana ja näkyväksi tekijänä. Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessi etenee osaamistavoitteiden mukaisesti tuutorin ohjauksessa. Tarvittaessa opiskelija täydentää osaamistaan.

Katso video: Osaamisen tunnistamisen askeleita | The Steps of Competence Based Learning Videon osoite on https://youtu.be/rN5TRXB-PTg


ProLearn Podcastin aiheena on osaamisidentiteetti. Asiantuntijavieraana on Laura Paaso Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Juontajana toimii Kimmo Kuortti.